قالت الازفا:
همانا یکی از عذاب های الهی،التماس و تمنای عاجزانه از صاحب وسیله نقلیه برای رساندن شما به مقصد مورد نظر است.باشد که رستگار شوید.