بعد از چهار ساعت مداوم کلاس،در حالی که از شدت خستگی کل صورتم پف کرده و دارم همه چی رو تندتند میچپونم تو کیفم که برم مشاوره،بهش میگم:
- دیگه داره حالم از این درس بهم میخوره!
- عههه...یه کاری نکن مهرت از دلم بره ها...!
- خدافظ:-|
در چنین مواردی سریعا صحنه جرم رو ترک کنید،از من به شما نصیحت!
* ولی انصافا این استاد جزء top ten بهترین آدماییه که دیدم...