یه قانونیم هست که میگه:
تقصیر نه به وجود می آید و نه از بین میرود،بلکه دائما از شخصی دیگر به شما منتقل میگردد!
پ.ن:باز پست! از مرحوم وبلاگ قبلی.