در راستای پست قبلی که گفتم،ذوق دارم برم دکتر،دخترداییم رو هم ببینم؟!

خب نکته جالب اون جاست که همین که ما وارد شدیم عمه،دختر عمه و کوچولوی دخترعمه! که خیلی دوستشون دارم هم اونجا بودن!بعد ما یهو وسط سالن انتظار همدیگه رو دیدیم،و هیچی دیگه،دوساعت داشتیم مراسم ماچ و روبوسی رو به جا میاوردیم :)

ملت هم به ما دیوونه ها زل زده بودن!