چون خواستم اونی باشم که نمیتونستم باشم.

خسته م،امشب به یه موجود زبان نفهم! سه بار توضیح دادم اسم منو درست بنویس اول اون پاورپوینت کوفتی که من و تو و یکی دیگه باید با هم آماده کنیم و تو داری به زور هر کاری دلت میخواد میکنی.

آخرشم H ته اسممو ننوشته.

به تو چه که اسم من Faeze باید باشه که درست خونده بشه.من دلم میخواد اشتباه خونده بشه Faezeh. تو رو سننه؟

اعصاب ندارم.

دلمم برای خودِ خودم تنگ شده بود.خودِ وبلاگی و دفترخاطراتیم.

Loop:

Imagine Dragons-Roots