از حالتی که تو خوابگاه حتی ویبره گوشیم رو هم باید قطع کنم،

رسیدم به حالتی که هم اکنون لپ تاپ و گوشیم با هم دارن اذان میگن :دی

تازه گوشیم که پنج دقیقه پیش اسماءالحسنی هم خوند برا خودش!!!