نامه اول رهبری به عموم جوانان کشور های اروپایی و آمریکای شمالی      انگلیسی     فارسی
نامه دوم رهبری به عموم جوانان کشور های غربی                                انگلیسی     فارسی